תקנון אתר וגילוי נאות

הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון האתר המהווה את תנאי ההסכם ביניכם (להלן: "המשתמש")  לבינינו (להלן: "האתר" או "החברה") והנו מופנה לנשים וגברים כאחד.
במידה והנכם נרשמים לאתר ו/או משתמשים באופן כלשהו בשרות הניתן באתר, הנכם מאשרים כי הנכם מסכימים לכל תנאי התקנון ואילו יחולו עליכם ויחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשרות הניתן באתר.

 

כללי השימוש באתר

הנכם מתחייבים בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה כדלקמן:
לא להשתמש בשרותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים.
לא להשתמש בשרותי האתר לפגיעה בפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו.
לא להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות ו/או בכל אופן פוגע אחר.
לא להשתמש באתר לצורך הפצת פורנוגרפיה ו/או תמונות ו/או הקלטות ו/או כל אופן אחר.
לא להעתיק ו/או להשתמש ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או זכויות קניין אחרות.
לא להשתמש באתר לצורכי קידום מכירות ו/או הפצה ו/או פרסום מוצרים ו/או שירותים שונים.
לא לפרסם באתר מידע ו/או פרטים אודות אחרים.
לא להשתמש בשרותי האתר להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר.

 

פרסומים
במידה ונפרסם פרסומים שונים ובכללם המלצות, הננו מבהירים בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם וכל המשתמש ו/או נוהג בהם ו/או על פיהם עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.
בהצטרפותנו לאתר הננו נותנים בזאת את הסכמתנו כי תשלחו אלינו מעת לעת, אתם ו/או מי מטעמכם, חומר פרסומי ו/או מבצעים ו/או הודעות שונות. ידוע לנו כי במידה ונחליט כי אין אנו מעוניינים בקבלת האמור לעיל, יהא עלינו להודיע לכם על כך במפורש ולקבל מכם מענה כי הודעתנו נתקבלה וכל עוד לא ייעשה כן הנכם רשאים, אתם ו/או מי מטעמכם להמשיך ולשלוח לנו את האמור לעיל.

המשתמש מסכים כי החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור על ידי החברה של עדכונים שוטפים ו/או מידע על החברה ו/או על מבצעים מיוחדים שתערוך החברה וכן מידע כללי ודבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) תיקון מס' 40 התשס"ה – 2008.

בכל עת עומדת למשתמש ו/או הגולש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של אתר החברה, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן: office1@finance-inv.net

למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת, כי כל הפרטים שמסר לחברה, ייאגרו במאגר המידע של החברה. המשתמש מסכים ונותן את רשותו לכך שהחברה תשתמש בפרטים שמסר במסגרת האתר וכן על מנת להעביר למשתמשת את המידע הפרסומי. את המידע הפרסומי כאמור תהיה החברה רשאית להביא לידיעת המשתמש באמצעות משלוח לכתובת המגורים של המשתמש משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר המשתמש הודעות מסרים קצרים, בין השאר לטלפון הסלולארי של המשתמשת .מערכות חיוג אוטומאטיות להעברת פקסימיליה או מסר קולי מוקלט לטלפון הנייד או הקווי של המשתמש, שיחות טלפוניות למספר נייד או נייח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להחזיק, לרשום ולנהל מאגרי מידע, כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981.

זכויות


המידע אשר הננו מפרסמים באתר כולל מידע שלנו ו/או של מי מטעמנו ו/או הקשור עמנו. הנכם מצהירים בזאת כי אין לכם ולא יהיו לכם זכויות מכל מין וסוג שהוא ביחס למידע זה והנכם מסכימים לכך ומתחייבים כי אינכם רשאים להעתיק ו/או להפיץ כל מידע שכזה אלא אך ורק לאחר שתקבלו מראש ובכתב את הסכמת ורשות בעל המידע האמור.
הנכם מאשרים כי ידוע לכם שבמידה ותפרו את האמור בסעיף זה הנכם עלולים להיתבע על ידי בעלי הזכויות וכל נזק שיגרם יחול עליכם בלבד.

 

החוק וסמכות השיפוט

הנכם מסכימים כי החוק התקף ביחס להסכם זה הנו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר תל-אביב בלבד.

החברה רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש.

 

גילוי נאות ביחס לשירותי החברה

תכונותיו העיקריות של השירות אותו מספקת החברה ובכפוף לחתימה על הסכם התקשרות (להלן: "הסכם ההתקשרות") ולאמור בו, הן  הכנת ובניית תכנית עסקית אישית וייחודית לנתוני הלקוח (או העסק) ופירוט מרכיביה ו/או הכנת התיק לצורך הגשת בקשת ההלוואה המבוקשת לגופי המימון ו/או ליווי בהליך קבלת ההלוואה ובדיקה שנתית של התנהלות ההלוואה והכנת תיק למחזורה של הלוואה ככל הדרוש- בהתאם לבחירת הלקוח ובכפוף לאמור בהסכם.

מחירו הכולל של השירות ופירוט מרכיבי התשלום ותנאיו- מפורטים בהסכם ההתקשרות וכפופים לתנאי הסכם זה, אולם מובהר כי החברה גובה את שכה"ט בגין שירותיה מראש ובמעמד חתימת ההסכם.

מועד מתן השירות אותו מספקת החברה הוא עד 180 ימי עסקים מהעברת מלוא המסמכים הדרושים כמפורט בהסכם ההתקשרות.

החברה מבהירה כי במסגרת שירותיה, אין כל אחריות או התחייבות לקבלת ההלוואה בפועל ו/או השגת אישור עקרוני בתנאים כאלה או אחרים  (לרבות משך ההלוואה ו/או הריבית בגין ההלוואה) וכי מתן ההלוואה ו/או השגת האישור העקרוני ותנאיהם כפופים לשיקול דעת הגורם המממן, לרבות האפשרות כי הגורם המממן ידרוש כבטוחה למתן האשראי המצאת ערבים ו/או בטחונות אחרים, להנחת דעתו של הגורם המממן.

תנאי ביטולו של הסכם ההתקשרות מפורטים בו וכפופים לכך כי בכל מקרה יעשה ביטולו של הסכם ההתקשרות בכתב ותוך 14 ימים ממועד חתימתו וכי גם במקרה ובו בוטל הסכם ההתקשרות כאמור יושב ללקוח הסך ששולם על ידו בניכוי עלותה של התכנית העסקית המפורטת בהסכם ההתקשרות.

ככל ותשלום שכ"ט החברה המפורט בהסכם ההתקשרות יעשה באמצעות כרטיס אשראי והלקוח יבקש לפרוס חיוב זה על פני מספר תשלומים, יעשה הדבר בכפוף לאישור חברת האשראי של הלקוח ובהתאם למסגרת האשראי של הלקוח למול חברת האשראי שלו ואין החברה אחראית לפריסה כאמור.